DYOM » Missions » S.A.S-AAB: #001 ,,Codzienno¶æ"

S.A.S-AAB: #001 ,,Codzienno¶æ"

By MaestroLisu#001 ,,Codzienno¶æ", jest to intro sezonu pierwszego - ,,Pocz±tki" z ca³ego ,,San Andreas Stories - AAB"

San Andreas, tutaj od lat panuj± wojny gangów (i nie tylko). Wiele organizacji przestêpczych zosta³o zniszczonych, jednak nale¿y pamiêtaæ ¿e mog± powstawaæ nowe lub po prostu reaktywowaæ siê. Nie ka¿de gangi maj± ze sob± "kosê", powstaj± sojusze, lub po prostu nastawienia neutralne... Jeden z gangów dzia³aj±cych g³ównie w Los Santos - Dangerous Group American, ostatnio skupia siê na zniszczeniu rodziny Williams'ów, która zalaz³a im za skórê. W jednej ze strzelanek, pomiêdzy Williams'ami a DGA, zginê³o wiele ludzi z rodzinki, kilku jednak zdo³a³o uciec. Dangerous Group American rozpoczyna poszukiwania pozosta³ych Williams'ów...

Zobacz tê misjê na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y_DG_TV3X14

Download

1
2
3
4
5
6
7
8

Upload Statistics

Last Update
Dec 15 '13
Views
666
Downloads
946
Trailers
0
Comments
0

Mission Statistics

ReadOnly
no
Objectives
15
Actors
35
Cars
16
Pickups
0
Objects
0

Rating(0):

Not rated yet.
Log in add your rate

 

Trailers

No trailers yet, be the first to create one this mission
Log in to propose your own trailer

Comments

No comments yet, be the first to comment on this mission

Log in to add your own comment